Beautechful nº1.
Diciembre 2017

Beautechful nº2.
Enero 2018

Beautechful nº3.
Febrero 2018

Beautechful nº4.
Marzo 2018

Beautechful nº5.
Abril 2018

Beautechful nº6.
Mayo 2018

Beautechful nº7.
Junio 2018